Witaj w społeczności zaangażowanych ojców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi dziećmi i rozwijać się jako rodzice

Urlop macierzyński dla ojca

Co to jest urlop macierzyński? To urlop pełnopłatny, który pracownica (czyli kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę) wykorzystuje w okresie przed i tuż po porodzie.

Polskie prawo pracy przewiduje możliwość wzięcia przez pracownika-ojca CZĘŚCI przysługującego matce urlopu macierzyńskiego.

Jest to możliwe w 3 przypadkach:

1. Rezygnacji przez matkę z części urlopu macierzyńskiego - patrz art. 180 par. 5 i 6 poniżej.
Pracownica, po wykorzystaniu 14 tygodni tego urlopu po porodzie, ma prawo zrezygnować z pozostałej części, a pracownik-ojciec ma prawo ten urlop wykorzystać na swój pisemny wniosek.
Brzmienie przepisu wskazuje, że pracownik-ojciec składa wniosek do pracodawcy, a pracodawca ma obowiązek go uwzględnić (nie może odmówić). Uwaga! Trzeba jednak pamiętać, kto może reprezentować pracodawcę w firmie! Nie zawsze jest to bezpośredni przełożony. Warto pójść do działu personalnego i dopytać o to, jak to skutecznie zrobić. W mojej praktyce spotykałem się z przypadkami, gdzie szefowie próbowali się nie zgadzać z wnioskiem pracownika, choć zupełnie nie mieli do tego prawa. Warto byś pamiętał także, by nie zaskakiwać szefa (o ile to możliwe) takim wnioskiem, tylko co najmniej kilka tygodni wcześniej uprzedzić go o tym, że możesz taki wniosek złożyć. To wystarczy szefowi, by się przygotować do Twojej nieobecności i zorganizować stosowne zastępstwo. Stawianie szefa przed faktem dokonanym tuż przed takim urlopem może tylko pogorszyć Twoje stosunki z nim, a po co?

2. Przebywania przez matkę w szpitalu - niemożność wykorzystania tegoż urlopu - par. 6(1-3).
Pracownik-ojciec może wziąć ten urlop nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez matkę 8 tygodni tego urlopu i pod warunkiem, że „pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem”.

3. Zgonu matki dziecka w okresie urlopu macierzyńskiego - par. 7.

Podstawa prawna
(wg stanu prawnego na dzień 4 marca 2012):

Art. 180 Kodeksu pracy

§1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
§2. (uchylony).
§3. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.
§4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego w § 1 i 2.
§5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.
§6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.
§6(1). Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
§6(2). W przypadku, o którym mowa w § 6(1), urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko.
§6(3). Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których mowa w § 6(1) i w § 6(2), nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.
§7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.

Skomentuj

Zagadnienia: prawo pracy, urlop, uprawnienia
Wiek dziecka: ciąża, niemowlę