Witaj w społeczności zaangażowanych ojców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi dziećmi i rozwijać się jako rodzice

Urlop dodatkowy

Zaraz po urlopie macierzyńskim, którego część może wziąć pracownik ojciec, polski ustawodawca daje możliwość skorzystania przez niego z urlopu dodatkowego.

Urlop dodatkowy może trwać do 6 tygodni - przy jednym dziecku i do 8 tygodni - w przypadku urodzenia co najmniej dwójki dzieci przy jednym porodzie.
Urlop może być wykorzystany w długości od 1 tygodnia wzwyż i udzielany jest w pełnych tygodniach (czyli na pełne 7-dniowe okresy).

Wystarczy, że pracownik-ojciec złoży pracodawcy pisemny wniosek o taki urlop, a pracodawca nie będzie mógł odmówić. Dodatkowo we wniosku trzeba wskazać, którego dnia kończy się urlop macierzyński (brany głównie przez matki).

Dla zapracowanych ojców:
Ciekawym i praktycznym może być wzięcie części czasu pracy jako urlop dodatkowy (art. 182[1] par. 4 i 5). Warunkiem jest to, że taki urlop jest udzielany w części nie większej niż połowa czasu pracy pracownika. W praktyce daje to ojcu szansę pracy na 1/2 etatu przez te 6 do 8 tygodni (szef i żona mogą być zadowoleni).

Podstawa prawna
(wg stanu prawnego na dzień 26 marca 2012 roku):

Art. 182(1) Kodeksu pracy.
§ 1. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1. do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1,
2. do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5.
§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.
§ 3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.
§ 4. Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.
§ 5. W przypadku określonym w § 4 podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.
§ 6. Przepisy art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 7, art. 1801 § 2 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 182(2)Kodeksu pracy
§ 1. Przepisy art. 182(1) stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego dziecko:
1. w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 5,
2. w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko wskazuje we wniosku termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Zagadnienia: prawo pracy, urlop, uprawnienia
Wiek dziecka: ciąża, niemowlę